Közérdekű

Adatigénylés

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

 

 A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Milyen adatokra nyújtható be adatigénylés?

Olyan adatokra nyújtható be adatigénylés, amely adatokat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (a továbbiakban: adatkezelő) kezel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki papír alapon (1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) vagy elektronikus úton, a weboldalon található űrlapon keresztül nyújthatja be az adatkezelőhöz (Adatigénylési űrlap). Az adatigénylésben kérjük, hogy - az egyértelműség érdekében – hivatkozzon Infotv.-re. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Adatkezelő ezen adatokat az adatigénylésre vonatkozó eljárás időtartamáig kezeli. Az adatkezelő fentieken túlmenően személyazonosság ellenőrzésére, az adatkérés céljára adatot, információt nem kér. Az igényelt adatok körén túl a kérelemben meg kell jelölni  azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg szeretné kapni. Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az adatoknak a kívánt formába történő rendezése többletfeladatot jelent az adatkezelő számára, annak költségvonzatát az igénylőnek kell viselnie. A kérelemben az adatigénylő kizárhatja az adatkérése és az arra az adatkezelő által adott válasz nyilvánosságra hozatalát

Milyen kötelezettségei vannak az adatkezelőknek? 

Az adatkezelőt válaszadási kötelezettség terheli. A válasznak tartalmaznia kell a kért közérdekű adatot, vagy indokolni kell, hogy a kért adat miért nem adható ki. A kérelemnek a közfeladatot ellátó szervnek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül eleget kell tennie. Ez a határidő indokolt esetben csak egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a kérelem teljesítésének határideje módosul. Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül az állampolgárt arról is tájékoztatni kell, ha az adatigénylés teljesítését a költségtérítés előzetes megfizetésétől teszik függővé. Ebben az esetben - a költségtérítés összege mellett - a tájékoztatásban szerepelnie kell az indokolásnak is. 

Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.