Közérdekű

Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
telefon/fax: 061/798-0517,
e-mail cím: info@intezmenyuzemeltetes.hu,
honlap: www.intezmenyuzemeltetes.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Igazgató: A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű képviseleti, aláírási jogosultsággal rendelkezik.

Titkárság: az intézményvezető adminisztratív feladatainak végrehajtását végzi, koordinálja.

Gazdasági vezető: biztosítja a hozzárendelt intézményekben a számviteli-, pénzügyi- és gazdálkodási folyamatok zavartalan működését.

Gazdasági, ügyviteli csoport: ellátja a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a könyvvezetéssel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Munkaügyi vezető: a szervezet, valamint a hozzárendelt intézmények munkaügyi és személyi juttatással kapcsolatos ügyintézői és nyilvántartási feladatainak teljes körű ellátásának biztosítása.

Munkaügyi csoport: ellátja a szervezet, valamint a hozzárendelt intézmények munkaügyi, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatait.

Üzemeltetési, műszaki csoport: intézmény üzemeltetési körébe tartozó épületek, berendezések üzemképes állapotának, folyamatos karbantartásának, tisztán tartásának, rendeltetésének megfelelő működésének biztosítása.

Rendszergazda, informatika: számítógépek és egyéb hardver eszközök beállításainak, rendszeres ellenőrzéseinek elvégzése, az előforduló hibák felderítése és javítása, informatikai biztonság előírásainak megfelelő rendszerműködtetés biztosítása.

Belső ellenőr: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozó megbízhatósági ellenőrzéseket végez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában foglaltaknak valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgató: Czakóné Dobó Krisztina
Telefonszám/fax: 061/798-0517
E-mail: czako.krisztina@uzemeltetes09.hu

Gazdasági vezető: Tamás Margit
Telefonszám/fax: 061/798-0517
e-mail: tamas.margit@uzemeltetes09.hu

Gazdasági vezető helyettes: Homokiné Kasznavölgyi Ágnes
Telefonszám/fax: 061/798-0517
E-mail: homokine.agnes@uzemeltetes09.hu

Munkaügyi vezető: Lesti Zsuzsanna
Telefonszám/fax: 061/798-0517
E-mail: lesti.zsuzsanna@uzemeltetes09.hu

Pénzügyi csoportvezető: Pusztaszeri Bianka
Telefonszém/fax: 061/798-0517
E-mail: pusztaszeri.bianka@uzemeltetes09.hu

Üzemeltetési csoportvezető: Kaszanyicki Tibor
Telefonszám/fax: 0630/247-4655
E-mail: kaszanyicki.tibor@uzemeltetes09.hu

Műszaki vezető: Herczegh Oszkár
Telefonszám/fax: 0630/226-3586
E-mail: herczegh.oszkar@uzemeltetes09.hu

Soóky Ferenc
Telefonszám/fax: 0630/494-1265
e-mail: sooky.ferenc@uzemeltetes09.hu

Szép Szilárd
Telefonszám/fax: 0630/562-9196
E-mail: szep.szilard@uzemeltetes09.hu

Pál Dániel
Telefonszám/fax: 0630/202-5979
E-mail: pal.daniel@uzemeltetes09.hu

Nagy László
Telefonszám/fax: 0630/655-2079
E-mail: nagy.laszlo@uzemeltetes09.hu

4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
Baranyi Krisztina polgármester
1092 Budapest Bakáts tér 14.
Telefonszám: 215-1077, 217-0852
honlap: www.ferencvaros.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 370/2011. ( XII.31.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 33/1998. (VI.24)NM rendelet a munkaköri, szakmai,illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérő
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 55/2009. ( III.3.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Alapító Okirat: letöltés
Adatvédelmi szabályzat: letöltés

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Ellátja a ferencvárosi nevelési és oktatási intézmények közétkeztetés biztosításával kapcsolatos feladatait. »»»

A közszolgáltatás igénybevételének rendje és a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról »»»
 

3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi szabályzat: »»»
 

4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények »»»
 

5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok írásbeli vagy személyes megkeresés során válnak hozzáférhetővé. »»»

Felelős személy: Czakóné Dobó Krisztina igazgató


III. Gazdálkodási feladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Elérhető az alapító honlapján: »»»
 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az intézmény az alapító által jóváhagyott álláshelyeinek száma 152 fő közalkalmazott. Más típusú jogviszonyban nem történik foglalkoztatás. Az illetmények meghatározása jogszabály szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik. A közalkalmazottak juttatásait a vonatkozó szabályzatok határozzák meg, a cafeteria juttatás éves összege nettó 150 943 Ft.

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió Forint feletti szerződések:
 

4. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) »»»